اخبار

اخبار و رویدادها

فرصت های مطالعاتی

فرصت های مطالعاتی موسسه تکنولوژی پیشرفته "شن زن"

«روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

مدیریت آموزش های آزاد دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)» را برگزار می کند

بورس تحصیلی دولت مجارستان 2018

بورس تحصیلی دولت مجارستان 2018 در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی»

مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند

نسخه الکترونیکی کتابچه " آموزش ورد 2010"

برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

اطلاعیه ها

فرصت های مطالعاتی

فرصت های مطالعاتی موسسه تکنولوژی پیشرفته "شن زن"

«روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)»

مدیریت آموزش های آزاد دورۀ آموزشی «روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی و گراندد تئوری)» را برگزار می کند

بورس تحصیلی دولت مجارستان 2018

بورس تحصیلی دولت مجارستان 2018 در مقاطع تحصیلات تکمیلی ترجیحا دکتری (phd)

چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی»

مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند

نسخه الکترونیکی کتابچه " آموزش ورد 2010"

برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش های آزاد برای پنجمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

تب دانشگاه علامه