اخبار

اخبار و رویدادها

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

نقش دانشگاه ها در صلح سازی

عرضه و نقد ایده علمی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید امانی

آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان

کرسی ترویجی آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان با سخنرانی سرکار خانم دکتر ماندانا تیشه یار

اطلاعیه ها

بورس تحصیلی مالزی

شرایط دریافت بورس تحصیلی مالزی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری مدرسه تابستانی در روسیه، ویژه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه تکمیل فرمهای ارزشیابی

پرسشنامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

نقش دانشگاه ها در صلح سازی

عرضه و نقد ایده علمی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با سخنرانی جناب آقای دکتر جمشید امانی

آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان

کرسی ترویجی آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان با سخنرانی سرکار خانم دکتر ماندانا تیشه یار

تب دانشگاه علامه