• خدمات آموزشی

اداره امور آموزشی و پژوهشی، انجام کلیه امور مربوط به خدمات آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد و زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه فعالیت می نماید. این اداره هم اکنون داری 3 کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی می باشد. و برخی از وظایف آن به شرح ذیل می باشد.

o        برخی از وظایف اداره آموزشی و پژوهشی:

 

·         انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری.

·         بررسی و تفسیر بخشنامه های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی.

·         اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط به پذیرش دانشجویان اعم از ایرانی و خارجی.

·         انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان موسسه و صدور گواهی پایان دوره.

·         انجام امور خدمات آموزشی در رابطه با دانشجویان غیر ایرانی

·         صدور برگ اشتغال به تحصیل

·         انجام امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان.

·         انجام مکاتبات مربوط به کارورزی دانشجویان و استفاده از کتابخانه ها و نظایر آن.

·         انجام امور ثبت نام هر نیمسال.

·         انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات نیمسال بر اساس دستورالعملهای مربوط.

·         تهیه و تنظیم قراردادهای مدرسان حق التدریسی با همکاری واحدهای ذیربط.

·         بررسی پیشنهادات مختلف در امور پژوهشی و ارائه نظر.

·         ارزشیابی فعالیهای پژوهشی.

·         تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های لازم در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی با توجه به اولویت ها و ارائه آنها جهت تصویب.

·         انجام امور مربوط به شرکت اعضاء هیات علمی در کنفرانسها و سمینارهای داخلی و دیگر ماموریت های علمی.

·         تهیه و تنظیم آئین نامه های مختلف پژوهشی و ارائه آنها به مقامات مربوطه.

·         جمع آوری و توزیع اطلاعات مربوط به سمینارها.

·         طرح مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان در شورای آموزشی و پژوهشی موسسه از طریق معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه.