• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع جناب آقای ...

موضوع پایان نامه:...

استاد راهنما: ...

استاد مشاور: ...

استاد داور:...

زمان دفاع:...