• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع (اولین رساله دکتری روزانه مدیریت گردشگری )

موضوع پایان نامه:چارچوبی برای تاب آوری معیشت اجتماعات محلی عشایری در مقصد های گردشگری مطالعه موردی عشایر کوچ رو استان فارس 

استاد راهنما: دکتر محمود ضیائی 

استاد مشاور:دکتر ابوالحسن فقیهی ،دکتر محمود جمعه پور 

استاد داور: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،دکتر غلامرضا کاظمیان ،دکتر اسماعیل قادری 

زمان دفاع:دوشنبه 2 مهر 97  ساعت 13:00

مکان سالن شورای دانشکده