• ارتباط با دانشکده

اطلاعات تماس اعضای دانشکده

             ریاست دانشکده                     88725704      
              امور عمومی                  88726313      
              واحد آموزش                    88725593    
              امور دانشجویی                  88725526      
             تلفنخانه                    88725214