در جدول زیر واحدهای موسسه به همراه اطلاعات تماس آنها ذکر شده است

نام واحد نام مسئول تلفن
ریاست خانم دکتر آتوسا گودرزی 88725704
مدیریت گروه بیمه آقای دکتر رضا افقی 88717668
مسئول دفتر ریاست خانم رنجبر داخلی 213
رئیس امور اداری آقای میرزائی تبار داخلی 230
امور آموزشی خانم زهرا کرملو - خانم شعله نعمت نژاد- خانم معصومه جمشیدپور 88725593 داخلی 224-225-226
امور دانشجویی، روابط عمومی  آقای عرفانیان عالی منش 88725526
امور مالی آقای آرخی 88726172
کامپیوتر و اینترنت خانم مهندس زهره نیک مراد 88725214 داخلی 222
کتابخانه خانم افسانه سلطان محمدی - خانم سیدی
88725214 داخلی 217
تاسیسات آقای کوچکی داخلی 223
دبیرخانه آقای دیندار
88725214 داخلی 217
امور انبارداری آقای جهانی داخلی 201
اداری آقای دلیری داخلی240