اخبار

اخبار و رویدادها

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نشست «برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان»

سخنرانی استاد بیمه و بورس پاکستان در موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد

سخنرانی استاد بیمه و بورس پاکستان در موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد

اطلاعیه یکپارچه سازی کلمه عبور دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه یکپارچه سازی کلمه عبور دانشجویان کارشناسی

«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

اطلاعیه ها

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

حمایت مالی از پایان نامه های رشته بیم سنجی

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

رئیس کل بیمه مرکزی: نقش تعیین کننده مراکز آموزشی در ارتقای جایگاه بیمه کشور

برنامه های هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش با برگزاری نشست «برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان»

سخنرانی استاد بیمه و بورس پاکستان در موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد

سخنرانی استاد بیمه و بورس پاکستان در موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد

اطلاعیه یکپارچه سازی کلمه عبور دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه یکپارچه سازی کلمه عبور دانشجویان کارشناسی

«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه