• خبر روز


معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

1399/02/13

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

معرفی کارشناسان محترم اداره آموزش جهت پاسخگویی و پیگیری درخـواست های دانشجویان

نام و نام خانوادگی

شماره تماس ثابت

شماره موبایل

شعله نعمت نژاد

88879326

09108340078

زهرا کرملو

88770017

09128162044بازدید: 552خروج