• خبر روز


دسترسی به جدیدترین اخبار آزمون مجازی

1399/04/07

دسترسی به جدیدترین اخبار آزمون مجازی

جهت دسترسی به جدیدترین اخبار آزمون مجازی در بخش معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس https://edu.atu.ac.ir/ مراجعه نمایید . بازدید: 490خروج