• خبر روز


دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

1399/06/17

دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

جهت دریافت اطلاعیه های مربوطه کلیک نمایید

اطلاعیه 1

اطلاعیه 2بازدید: 302خروج