• خبر روز


«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

1397/07/29

«یکروز با فناوری»؛ رخدادی برای معرفی و آموزش خدمات مرکز فناوری دانشگاه

این رخداد با توجه به فعالیت های اخیر مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشگاه در راستای بهره مندی اعضای دانشگاه از آخرین تکنولوژی های ارتباطی و نیز در مسیریکپارچه سازی آن برای معرفی و آشنایی بیشتر دانشجویان و کارکنان دانشگاه در طی ۱۰ روز و در سطح دانشکده های مختلف برگزار می گردد.بازدید: 963خروج