• آموزش


ارسال غیرحضوری مدارک پزشکی

1399/04/01

ارسال غیرحضوری مدارک پزشکی

نظر به راه اندازی ارسال گواهی و مدارک پزشکی دانشجویان به صورت غیرحضوری و الکترونیک  جهت جلوگیری از حضور دانشجویان و پیشگیری از شیوع  بیماری کرونا  صرفاً ارسال مدارک توسط خود دانشجو و به شرح ذیل انجام شود.

1- سایت erp.atu.ac.ir

2- ورود به سامانه

3- کاربری : شماره دانشجویی   و رمز : 1 تا 6   یا شماره دانشجویی

4- فرم های درخواست -گزینه سایر- فرم 13 مرکزبهداشت و درمان -ورود اطلاعات و الصاق مدارک پزشکیبازدید: 451خروج