اخبار

اخبار و رویدادها

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه حضرت معصومه (س) - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه هنر اصفهان - دانشگاه خوارزمی - دانشگاه بجنورد

انا لله و انا اليه راجعون

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه میبد - دانشگاه خلیج فارس - دانشگاه کاشان

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه صنعتی قم - دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعیه ها

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه حضرت معصومه (س) - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه هنر اصفهان - دانشگاه خوارزمی - دانشگاه بجنورد

انا لله و انا اليه راجعون

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه میبد - دانشگاه خلیج فارس - دانشگاه کاشان

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه صنعتی قم - دانشگاه محقق اردبیلی