دریافت دستور العمل شیوه تسویه پایان نامه  و  رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی

 

روش عضویت:

 

اعضاء هیات علمی: با ارائه کارت شناسائی معتبرهیات  علمی و تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

استادان حق التدریس یا مدعو: با ارائه معرفی نامه ازمدیر گروه و تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

دانشجویان: با ارائه کارت دانشجوئی معتبر و تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

دانشجویان مهمانبا ارائه کارت دانشجوئی دانشگاه مبدا معرفی نامه از مدیر آموزش

کارکنان رسمی و شرکتی: با ارائه کارت شناسائی معتبر ( اداری) و تکمیل فرم عضویت یک قطعه عکس

 سایر محققین:  دانشجویان و محققین سایرمراکز علمی و آموزشی وسازمانها و نهادها  با ا رائه معرفی نامه معتبر و با تایید رئیس کتابخانه می توانند از منابع در محل کتابخانه استفاده نمایند.

دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی سایر مراکز: در صورت عضویت درطرح غدیر می توانند منابع کتابخانه را در چارچوب مقررات این طرح به امانت گیرند.

اعضای افتخاری: استادان و کارمندان بازنشسته دانشگاه در صورت تمایل با ارائه  کارت شناسایی معتبر  می توانند از منابع و خدمات  در محل کتابخانه استفاده نمایند. امانت منابع  کتابخانه  به این گروه با  اخذ ضمانت  مناسب امکان پذیر است.                                                                                                                                                                    

تبصره 1: اعضاء دانشگاه علامه طباطبائی با ارائه کارت عضویت کتابخانه دانشکده متبوع خود می توانند ازسایر  کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی  استفاده نمایند.

تبصره 2: رئیس کتابخانه با توجه به امکانات کتابخانه می تواند روزهایی  از هفته را برای محققین و دانشجویان سایر دانشگاهها تعیین کند.

مدت امانت و تعداد منابع:

استادان رسمی و پیمانی : تعداد 8 عنوان برای حداکثر یک ترم تحصیلی

استادان حق التدریس و مدعو : تعداد 4 عنوان برای حداکثر یک ماه

دانشجویان کارشناسی: تعداد 3 عنوان به مدت دو هفته

دانشجویان کارشناسی ارشد: تعداد 5 عنوان به مدت 3 هفته

دانشجویان دکتری:  تعداد 8 عنوان به مدت یک ماه

کارمندان رسمی و شرکتی : تعداد 4 عنوان به مدت سه هفته

 نحوه بازگرداندن منابع و تمدید آن:

کتابهای امانتی باید پس از انقضای مدت مقرر ( تاریخ موعد تحویل کتاب) به کتابخانه های مربوطه تحویل شود و در صورت نیاز متقاضی در چهارچوب مقررات تمدید گردد در غیر این صورت:

استادان: در دو نوبت به فاصله پانزده روز برگه یادآوری توسط کتابخانه مربوطه ارسال می شود. در صورت عدم تحویل پس از یاد آوری  دوم اسامی به مدیر گروه آموزشی فرستاده می شود. و در صورت عدم توجه ، پس از پانزده روز اسامی به دفتر معاونت  پژوهشی دانشکده  برای اقدام مقتضی ارسال می شود.

دانشجویان: عدم بازگشت به موقع منابع کتابخانه موجب اخذ جریمه به مبلغ 500 ریال به ازای هر روز دیرکرد می گردد.

کارمنداندر صورت دیر کرد در دو نوبت به فاصله پانزده روز برگه یادآوری ارسال می شود و در صورت عدم تحویل پس ازارسال برگه یاد آوری دوم ، اسامی برای اقدام قانونی به دفتر معاونت  اداری و مالی دانشگاه ارسال می شود.

اعضای افتخاری: پس از بازگرداندن منابع در مهلت مقرر، ودیعه آنها مسترد میگردد.

تبصره 1:   مبلغ جریمه هر سال 25% افزایش خواهد یافت

تبصره 2: منابع درخواستی به متقاضیان درخواست کننده  تحویل داده می شود و در صورت عدم حضور متقاضی درخواست کتبی استادان یا کارکنان ضمیمه کارت امانت  گردد.

تبصره 3:مراجعین موظف به حفظ و نگهداری  منابع کتابخانه می باشند. در صورت صدمه یا گم شدن آن استفاده کننده ملزم به تهیه  منبع یا پرداخت بهای آن به قیمت روز هزینه آماده سازی می باشد که مبلغ مذکور باید توسط رئیس کتابخانه اعلان و به تائید معاونین پژوهشی در دانشکده  برسد

منابعی که امانت داده نمی شود:

منابع  مرجع (چاپی و الکترونیکی)، خطی ، چاپ سنگی ، کمیاب، نایاب، پایان نامه ها ، نشریات ادواری ،  طرحهای تحقیقاتی ، اسناد ، ومنابع  دیداری و شنیداری به هیچ وجه امانت داده نمی شود.

 تبصره1:  منابع کمک درسی و مرجع که امانت داده نمی شود ، برای استفاده در کلاس با تقاضای کتبی استاد و برای مدت کلاس به استادان امانت داده می شود.

تبصره2: در صورت نیاز به بخشی از منابعی  که امانت داده نمی شوند  با توجه به قانون  کپی و  امکانات هر کتابخانه کپی تهیه  می شود.

در صورتیکه ضرورت ایجاب نماید منابعی که مراجعین زیادی دارد و یا طبق نظر استاد مربوطه منابع درسی تشخیص داده شوند از طریق رزرو قبلی  و به مدت مناسب با تشخیص کتابدار مسئول به امانت داده می شود.

تبصره1: عدم بازگشت به موقع  منابع رزرو شده موجب اخذ جریمه  به مبلغ 3000 ریال به ازای هر روز دیرکرد می گردد

تسویه حساب


ستادان: هیات علمی دانشگاه که بازخرید یا  بازنشسته می شوند و به هر نحو ارتباط خود را با دانشگاه قطع می کنند ملزم به ارائه برگه تسویه حساب، به کارگزینی دانشگاه می باشند. استادانی که به مرخصی بدون حقوق و یا فرصت مطالعاتی می روند باید کلیه منابع  امانتی خود را تحویل و برگه تسویه حساب را قبل از عزیمت به امور اداری تحویل دهند.

 

استادان مدعو و  حق التدریس:   باید برگه تسویه حساب کتابخانه  را  به اداره آموزش در پایان هرترم تحویل دهند.

کارکنان: کارکنانی که بازنشسته و بازخرید می شوند  یا به هر دلیل ترک خدمت می نمایند باید کلیه کتب امانتی خود را تحویل داده و برگ تسویه حساب را به امور اداری تحویل تمایند.دانشجویان: کلیه دانشجویان موظفند در پایان هر سال تحصیلی با کتابخانه تسویه حساب نمایند دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی و هر نوع تغییر در وضیعت تحصیل دانشجو ( تغییر رشته دانشجو ، انتقال و ...) موکول به ارائه برگه تسویه حساب است.

 تبصره: دانشجویان مهمان ملزم به تسویه حساب با کتابخانه در پایان هر ترم و ارائه آن به اداره آموزش می باشند.

تبصره: گم کردن کارت کتابخانه : دانشحویانی که کارت کتابخانه خود را گم نمایند ملزم به پرداخت پانزده هزار ریال ارائه قبض رسید آن به کتابخانه مربوطه جهت صدور کارت المثنی می باشند.

اعضای افتخاری: از طریق بازپرداخت ودیعه تسویه حساب می گردند.