گردش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد

 انتخاب موضوع.
 تکمیل فرم انتخاب موضوع پایان نامه با هماهنگی استاد راهنما و امضای فرم توسط ایشان.  
 در اجرای مصوبه شورای پژوهش دانشگاه و با هدف جلوگیری از اجرای موضوعات تکراری ، از تاریخ 1-12-90 ، دانشجو می بایست پروپوزال پایان نامه را در پایگاه ایران داک به آدرس http://thesis.irandoc.ac.ir ثبت نماید.
 انتخاب استاد مشاور با هماهنگی استاد راهنما.
 امضای فرم انتخاب موضوع پایان نامه توسط استاد مشاور.
 ارائه فرم انتخاب موضوع پایان نامه به همراه تاییدیه پایگاه ایران داک  به آموزش دانشکده جهت طرح در جلسه شورای آموزشی. بدیهی است تا زمان ارائه تاییدیه پایگاه مذکور توسط دانشجو ، پروپوزال در شورای آموزشی و پژوهشی مطرح نخواهد شد.
پس از تصویب موضوع پایان نامه در شورای آموزشی، تهیه پروپزال با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور در فرمت مصوب و امضای آن توسط ایشان:
برای رشته مطالعات منطقه ای دانلود از طریق لینک http://eco.atu.ac.ir//en/en-all/Proposal Form1.pdf
و برای رشته علوم محاسبات فنی بیمه لینک http://eco.atu.ac.ir/en/en-all/Thesis Proposal2.pdf).
 ارائه پروپزال امضا شده به آموزش دانشکده جهت تعیین نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی (طرح در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی).
دریافت نامه از آموزش دانشکده و ارائه آن به همراه پروپزال به نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی.
 هماهنگی با اساتید راهنما، مشاور و نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی جهت تعیین تاریخ پیش دفاع.

توجه: رعایت فاصله زمانی حداقل یک هفته ای از زمان ارائه پروپزال به نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی تا تاریخ پیش دفاع، الزامی است.
 پس از برگزاری جلسه پیش دفاع، لازم است اصلاحات مدنظر اساتید در پروپزال اعمال شود. انجام امور مربوط به تدوین پایان نامه مطابق هماهنگی های به عمل آمده با استاد راهنما و ارائه گزارشهای کتبی پیشرفت کار حداقل هر ماه یکبار به وی.
کسب نظرات استاد مشاور.
 ارائه نسخه تکمیل شده به اساتید راهنما و مشاور.
 اعمال نظرات اصلاحی اساتید راهنما و مشاور در پایان نامه. پس از اعلام موافقت کتبی اساتید راهنما و مشاور مبنی بر آمادگی پایان نامه جهت برگزاری جلسه دفاع، پایان نامه به آموزش دانشکده ارائه تا نامه استاد داور تهیه شود. دانشجو باید نامه را به همراه نسخه نهایی پایان نامه به استاد داور تحویل دهد.
توجه: رعایت فاصله زمانی حداقل یک ماهه از زمان ارائه نسخه نهایی پایان نامه به استاد داور تا تاریخ دفاع، الزامی است.
 هماهنگی با اساتید راهنما، مشاور و داور جهت تعیین تاریخ دفاع.
هماهنگی با آموزش دانشکده جهت برگزاری جلسه دفاع.
 پس از برگزاری جلسه دفاع و کسب نظرات اساتید راهنما، مشاور و داور، مراتب در پایان نامه اعمال شود.
 ارائه نسخه نهایی به اساتید راهنما، مشاور و داور و امضای فرمهای مربوطه توسط ایشان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دفاع .
 ارائه فرمهای مطروحه در بند فوق به آموزش دانشکده جهت انجام سایر مراحل اداری