• ارتباط با دانشکده

 

اطلاعات تماس اعضای دانشکده

             ریاست دانشکده                     88770011
              امور عمومی                  88886000
              واحد آموزش                    88879326
              امور دانشجویی                  داخلی 232
             تلفنخانه                    88770011-15