گروه های آموزشی

گروه مدیریت بیمه


گروه مدیریت بیمه، کار خود را در دوره جدید فعالیت از سال 1383 آغاز نمود و از آن زمان تاکنون به صورت منظم هر ماه دو  نشست داشته است. و جلسات با حضور اعضای گروه و معاون محترم آموزشی و پژوهشی موسسه، تشکیل می شود.  که طبق شرح وظایف مصوب گروههای آموزشی و اساسنامه موسسه، فعالیت می نماید.
 همچنین گروه به همراه شورای آموزشی و پژوهشی موسسه به عنوان یکی از ارکان اجرایی و مجری سیاسیتهای مصوب هیات امناء عمل می نماید.
از سال 83 تا کنون سرکار خانم دکتر آتوسا گودرزی، بعنوان مدیر گروه و 5 نفر عضو هیات علمی تمام وقت بعنوان اعضای علمی گروه، فعالیت می نمایند.
وظایف گروه:
 نظارت بر برنامه های آموزشی، فعالیت ها و عملکرد اعضای هیات علمی.
•    پیشنهاد دوره های جدید و بازبینی دوره های موجود.
•    بررسی طرح های تخصصی ارائه شده.
•    بررسی درخواست های همکاری اعضای هیات علمی جدید براساس اساسنامه.

   اعضای محترم هیات علمی گروه:

  • دکتر آتوسا گودرزی 
  • دکتر رضا افقی
  • مرتضی اعلاباف صباغی
  •  دکتر جمشید امانی تهرانی
  • دکتر غدیر مهدوی کلیشمی
  • دکتر کامبیز مختاری
  • دکتر سعید شکوهی
  • دکتر سرزعیم
  • دکتر اسلامی بیگدلی