در جدول زیر واحدهای موسسه به همراه اطلاعات تماس آنها ذکر شده است

نام واحد نام مسئول تلفن
ریاست خانم دکتر آتوسا گودرزی 88770011
مدیریت گروه بیمه آقای دکتر رضا افقی داخلی 240
مسئول دفتر ریاست آقای دلیری داخلی 273
رئیس امور اداری آقای میرزائی تبار داخلی 223
رئیس اداره آموزش خانم شعله نعمت نژاد داخلی 207-88879326
کارشناسان اداره آموزش خانم زهرا کرملو  داخلی 217-218
امور دانشجویی، روابط عمومی آقای عرفانیان 88879390
امور مالی خانم اصغری داخلی 324
کامپیوتر و اینترنت خانم مهندس زهره نیک مراد داخلی 215
کتابخانه  خانم سیدی
 داخلی 326
دبیرخانه آقای دیندار
داخلی 226
اموال آقای فراهانی