در جدول زیر واحدهای موسسه به همراه اطلاعات تماس آنها ذکر شده است

نام واحد نام مسئول تلفن
ریاست خانم دکتر آتوسا گودرزی 88770011
مدیریت گروه بیمه آقای دکتر رضا افقی داخلی 240
مسئول دفتر ریاست آقای دلیری داخلی 273
رئیس امور اداری آقای میرزائی تبار داخلی 223
رئیس اداره آموزش خانم شعله نعمت نژاد داخلی 207-88879326
کارشناسان اداره آموزش خانم زهرا کرملو - خانم معصومه جمشیدپور داخلی 217-218
امور دانشجویی، روابط عمومی  آقای عرفانیان عالی منش داخلی 232
امور مالی خانم اصغری داخلی 324
کامپیوتر و اینترنت خانم مهندس زهره نیک مراد  
کتابخانه خانم افسانه سلطان محمدی - خانم سیدی
 داخلی 326
تاسیسات آقای کوچکی  
دبیرخانه آقای دیندار
داخلی 226
اموال آقای فراهانی