ارتباط با دانشکده

تلفن

نام

واحد

88770018-داخلی 247

آقای دکتر سعید شکوهی

رئیس دانشکده

273

 آقای علی شباب دلیر

مسئول دفتر

88873117- داخلی 289

 آقای دکتر رضا افقی

معاون  پژوهشی

245

 آقای دکتر غدیر مهدوی

مدیر گروه بیمه

323

 آقای دکتر سعید شکوهی

مدیر گروه مطالعات منطقه ای

88879326-  داخلی 207

 خانم شعله نعمت نژاد

رئیس اداره آموزش

216

 خانم زهرا کرملو

کارشناس آموزش

218

 آقای مهدی جوکار

کارشناس آموزش

232

 آقای فرزاد قصوری

رئیس اداره امور دانشجویی

321

 

رئیس گروه پژوهش و کتابخانه

287

 خانم فرزانه مقدس

کارشناس مسئول پژوهش

322

 خانم تهمینه سیدی

کارشناس کتابخانه

324

 خانم اکرم اصغری

کارشناس مالی

223

 آقای دکتر محمد علی یزدان پناه

 رئیس اداره امور عمومی

226

 آقای محمد حاجی باقر

امین اموال

88770013-15

 خانم سیما شکوری

تلفنخانه