اخبار

اخبار و رویدادها

داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399

داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399

زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

زمانبندی انتخاب واحد 991

زمانبندی انتخاب واحد 991

اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

اطلاعیه ها

داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399

داوطلبان گرامی رشته مدیریت بیمه - اکو مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1399

زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

زمان مصاحبه اختصاصی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

معرفی فرصت‌های علمی بین‌المللی ویژه دانشجویان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

دعوت از دانشـگاههاي ایران جهت شـرکت در دورة کوتاه مـدت مجازي ازسوي دولت کشور فیلیپین

زمانبندی انتخاب واحد 991

زمانبندی انتخاب واحد 991

اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19