اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)

برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی) در تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری و شروع ثبت نام این آزمون

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه قم و بوعلی سینا

آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تکمیل پرسشنامه ارزشیابی اساتید محترم توسط دانشجویان گرامی

ضروری است پرسش‌نامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و مدرسان مدعو توسط دانشجویان در پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399تکمیل گردد.

اطلاعیه ها

برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی)

برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی(سامفای دانشگاهی) در تاریخ 1 اسفند ماه سال جاری و شروع ثبت نام این آزمون

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه صنعتی قم

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه قم و بوعلی سینا

آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

آموزش نحوه ارسال مدارک پزشکی و درخواست مرخصی

پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تکمیل پرسشنامه ارزشیابی اساتید محترم توسط دانشجویان گرامی

ضروری است پرسش‌نامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و مدرسان مدعو توسط دانشجویان در پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399تکمیل گردد.