• فرهنگی دانشجویی


برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

1397/06/07

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

مقطع :    کارشناسی

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال 93 و ماقبل

17 شهریور ماه

1 مهر ماه

ورودی سال 94

18 شهریور ماه

2 مهر ماه

ورودی سال 95

19 شهریور ماه

3 مهر ماه

ورودی سال 96

21 شهریور ماه

4 مهر ماه

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

22 و 23 شهریور ماه

5 و 6 مهر ماه

ورودی سال 97

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

ثبت نام میهمان

24 شهریور ماه

________________-

توضیح اینکه روز 20 شهریور ماه انتخاب واحد دانشجویان ارشد ورودی 96 انجام می‌گردد.

 

مقطع :    کارشناسی ارشد

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال 94

17 شهریور ماه

1 مهر ماه

ورودی سال 95

18 شهریور ماه

2 مهر ماه

ورودی سال 96

20 شهریور ماه

3 مهر ماه

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

21 و 22 شهریور ماه

4 و 5 مهر ماه

ورودی سال 97

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

ثبت نام میهمان

24 شهریور ماه

________________-

 

مقطع :    دکتری

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال 94 و ماقبل

17 شهریور ماه

________________-

ورودی سال 95

18 شهریور ماه

________________-

ورودی سال 96

20 شهریور ماه

________________-

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

21 و 22 شهریور ماه

________________-

ورودی سال 97

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

 

توجه:

انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی 7 بعدازظهر می‌باشد.

شروع کلاس‌ها : از روز شنبه مورخ  24/6/1397

 بازدید: 1800خروج